Környe Online  -  2019 © Minden jog fenntartva!

Támogatók:

KÖRNYE ONLINE

Nyitólap Szakemberek, Vállalkozók Üzletek, boltok Vendéglátó egységek Kapcsolat
Környe Online - Impresszum Adatkezelési tájékoztató Általános Szerződési Feltételek Felhasználási Feltételek Szakemberek, Vállalkozók Üzletek, boltok Vendéglátó egységek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi szakértő

Takács Ferenc E.V. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.kornyeonline.hu (továbbiakban: Weboldal) domain alatt elérhető környei szakemberek, vállalkozók, üzletek és vendéglátó egységek információs társadalommal összefüggő szolgáltatás bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével és felhasználói aktivitással az Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) adatai az alábbi Adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint kerülnek kezelésre:


Adatkezelő

Neve: Takács Ferenc E.V. (a továbbiakban a jelen tájékoztatóban: Üzemeltető)

Címe: 2851 Környe, Szőlődomb u. 1.

Nyilvánatraási szám: 21506714

Adószám: 60566207-1-31

E-mail: info@bitzona.hu


Az Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek, továbbá GDPR-nak (Általános Adatvédelmi Rendelet  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) megfelelően kezeli.


Az adatkezelés céljai:

- Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől (alább kifejtve)

- Ajánlatkérés konkrét szakembertől (alább kifejtve)

- Ügyfélszolgálat (alább kifejtve)

- nyilvántartási és naplózási tevékenység

- cookie kezelés


Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől  (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név).

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

- keresés és választás a szóba jöhető szakemberek között;

- megadott szakmunka elvégzése érdekében szakemberektől ajánlat kérése;

- a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;

- kommunikáció biztosítása;

- minőség-ellenőrzés;

- fizetett hirdetés;

- külön hozzájárulás alapján nyereményjátékokban részvétel.


Nyilvánosságra hozott adatok: az Üzemeltető nem hoz nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.


Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.


Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.


Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

- az ajánlatkérő a megadott személyes adatainak törlését bármikor írásban kérheti az Üzemeltetőtől;

- az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat.


Ajánlatkérés konkrét szakembertől (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, helyszín.

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül:

- a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;

- kommunikáció biztosítása;

- minőség-ellenőrzés;

- szerződéses kötelezettségek teljesítése.


Nyilvánosságra hozott adatok: az Üzemeltető nem hoz nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.


A szakember adatlapján található kapcsolati információk egyikén (telefonszám, e-mail cím) a felhasználó saját maga kérhet ajánlatot a szakembertől, vállalkozótól. Így a kijelölt szakember, vállalkozó önálló adatkezelővé válik.


Adatkezelés jogalapja


A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;


Adatok módosítása, helyesbítése: az érintett szakembertől kérhető.


Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

- az ajánlatkérő bármikor kérheti ajánlat kérésének, az általa megadott információk törlését a szakembertől;


Ügyfélszolgálat (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a panasz során közölt információk.


Adatkezelés célja: a panasz elintézése


Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.


Továbbított adatok az érintett szakember részére: kizárólag az érintettel történő egyeztetés és kifejezett engedélye esetén, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.


Adatkezelés jogalapja


A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;


Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.


Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.


A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.


A http://www.kornyeonline.hu/ naplózási tevékenysége


Az Üzemeltető mind a weblapján mind a külső tárhelyszolgáltatónál található szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy az Üzemeltető minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. az Üzemeltető az alábbiakat naplózza:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,

b) az adatkezelési művelet célját és indokát,

c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,

d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,

e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli az Üzemeltető


A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)


Az Üzemeltető nyilvántartási tevékenysége


Az Üzemeltető jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.


A nyilvántartások adattartalma:

Az Üzemeltető a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).


Amennyiben az Üzemeltető adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

(Popup ablak: az adatkezelő az, aki az adatkezelés célját meghatározza. Partnerszerződéseink és munkavállalóink tekintetében adatkezelőként járunk el, továbbá az egyedi szerződések alapján bizonyos esetekben a megbízónkkal közösen adatkezelői feladatokat vállalunk.)

a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

b) az adatkezelés célját vagy céljait,

c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,

d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,

e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,

f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,

g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,

h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,

i) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,

j) az Üzemeltető által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,

k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.


Amennyiben az Üzemeltető adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

(Popup alak: ebben az esetben az adatkezelés célját nem mi határozzuk meg, hanem a szerződő partnerünk, a végrehajtott műveleteket részletes szerződésben rögzítjük.)

a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;

b) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;

c) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;

d) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.


A http://www.kornyeonline.hu/  cookie kezelése


A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a jelentkezési lap kitöltésével összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. Az Üzemeltető sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló, illetőleg a weblap működéséhez feltétlenül szükséges (session) sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti )

Süti típusa

Jogalap

 Adatkezelés célja

Időtartam

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

SESSIONID

_gat

_gid

Használatot elősegítő, megkönnyítő süti

User (felhasználó) hozzájárulása


30 nap

Cartuserid

_ga

Cookie elfogadást tároló süti

User hozzájárulása

A cookie használatra figyelmeztető ablak

365 nap

cb-enabled

Webvédelmet elősegítő tűzfal sütik

User hozzájárulása

A weblap tűzfalas védelmének biztosításaAz érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.


Külső szolgáltatók adatkezelése és a külső szolgáltatók által elhelyezett sütik


Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

www.google.de/policies/privacy/


A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu  


Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik

A külső szolgáltatók által elhelyezett sütik tekintetében az Üzemeltető sütik tekintetében készített tájékoztatója nyújt bővebb tájékoztatást.


Adatbiztonság

Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Üzemeltető mind belső folyamatai, mind a tájékoztatás, mind az informatikai védelem tekintetében szigorú eljárásrendet, szervezési és technikai intézkedéseket valósít meg annak érdekében, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatok és információk védelmét biztosítani tudja.


Adatfeldolgozó partnerek

Az Üzemeltető Magyarország területén, a DotRoll Kft. (Budapest, Fogarasi út 3-5.) székhelyén található szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.


Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

Név

E-mail cím

Megrendelőlap adatai

Az elektronikus levelek szöveges, képi- vagy audio tartalmai.

Statisztikai célú adatok az AdWords felületen.

Google LLC (“Google”);

székhelye: 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA

94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában, adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában) adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

Az Üzemeltető weblapjának tartalmai

DotRoll Kft.

Cím: Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefon: +36 - 1 - 432 - 3232
E-mail: support@dotroll.com

Dataroll Kft. az Üzemeltető webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag az Üzemeltető weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.

Internetes adatok

VértesNet Üzemviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi szabályzat:

http://vertesnet.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

 

A VértesNet Kft. az Üzemeltető internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás Üzemeltető részére történő biztosítása.

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Telenor Zrt. az Üzemeltető mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás Üzemeltető részére történő biztosítása.

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást az Üzemeltető megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak az Üzemeltetőtől adatokat bekérni.

Jogos érdek: az Üzemeltető jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az Üzemeltetővel jogvitája keletkezne, úgy az Üzemeltető jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Jogszabályi kötelezettség

Jogos érdek

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

Elektronikus levél útján a következő e-mail címre:

info@bitzona.hu

Papír alapú levél útján és személyesen az Üzemeltető  székhelyére:

2851 Környe, Szőlődomb u. 1.

Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon:

+36 30 204 3659

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.


A) Eljárási szabályok


Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, adatkezelés korlátozása, törlése

Az Üzemeltető a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.


B) Érintetti jogok


Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére az Üzemeltető tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és az Üzemeltető által kezelt, illetve az Üzemeltető vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az Üzemeltető az Ön kérésének kézhezvételéről számított 30 (harminc) napon belül teljesíti.


Ön tájékoztatást kérhet:

a) arról, hogy az Üzemeltető milyen céllal kezeli az adatait

b) az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,

c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat,

d) arról, hogy az érintett személyes adatokat az Üzemeltető harmadik országba továbbítják-e,

e) azon címzettek vagy címzett kategóriáit, akikkel az érintett személyes adatait az Üzemeltető közölte vagy közölni fogja

f) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

g)  arról, hogy joga van kérelmezni az Üzemeltetőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adat(ok) kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

h) az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

i) az adat(ok) forrására vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük;

j) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.


Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy az Üzemeltető észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár az Üzemeltető saját intézkedése folytán az Üzemeltető a hiányos/hibás adatokat indokolatlan késedelem nélkül pontosítja.


Törlés („elfeledtetés”)

Ön kezdeményezheti a személyes adatai törlését akkor, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Üzemeltető gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az Érintett a hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy az Üzemeltető további adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Üzemeltetőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat az Üzemeltető jogellenesen kezelte;

 e) a személyes adatokat jogszabály, vagy az Üzemeltetőre alkalmazandó Európai Uniós kötelező jogi aktus alapján az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.


Az Üzemeltető az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.

Szinén törli az Üzemeltető az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Abban az esetben, amennyiben korábban az érintett személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára került sor, és az Üzemeltető köteles a személyes adatot törölni, úgy az Üzemeltető  minden olyan észszerű lépést megtesz (bele értve a technikai intézkedések alkalmazását) amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok törlésének kötelezettségéről tájékoztassa azokat az adatkezelőket, akik a személyes adatait a nyilvánosságra hozatal miatt ismerték meg. az Üzemeltető köteles a többi adatkezelőt értesíteni arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adataira mutató linkek vagy a nyilvánosságra hozott személyes adatok másolatának (beleértve a digitalizált vagy nyomtatott formátumú másodpéldányokat) törlését kérelmezte.

Az Üzemeltető adattörlés esetén haladéktalanul tájékoztatja az adattörlés tényéről és szükségességéről azokat, akikkel az adatokat közölte, kivéve, ha ez az Üzemeltető számára lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Amennyiben valamely okból Ön olyan adatot küldött meg az Üzemeltető részére, mely az Üzemeltetőnek az adatkezelési cél eléréséhet nem szükséges („többlet adat”), úgy azt az adatot, melyet a célszerűség alapelvével össze nem egyeztethető, az Üzemeltető visszajuttatja az Ön részére (amennyiben azt az adat formátuma megengedi, például eredeti, papír alapú irat). Amennyiben az adat formátuma (például elektronikus levélben eljuttatott adat) az adat visszajuttatását nem teszi lehetővé, úgy azt az Üzemeltető törli, illetőleg azt megsemmisíti. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik azokra a postai és elektronikus alapú adatokra, melyek tévedés („rossz címzés” vagy „hibás kézbesítés”) folytán kerültek az Üzemeltetőhöz.


Az adattörlésre vonatkozó igényét az Üzemeltető megtagadja (nem köteles) akkor, ha az adatkezelés az alábbiak szerint egyébként szükséges:

a) akkor, ha valamely jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa az Üzemeltető számára kötelezővé teszi az adatkezelést, így az a kötelezettség teljesítéséhez szükséges

b) az tudományos, történelmi kutatási, statisztikai, vagy közérdekű archiválás céljából szükséges, azzal, hogy az e célokból történő adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné a törlés

c)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


Adatkezelés korlátozása


Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által az Üzemeltető részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen az alábbi esetekben:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Üzemeltető ellenőrizni tudja az adatok pontosságát; vagy

b) az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.


Amennyiben az nem jár aránytalan erőfeszítéssel, úgy az Üzemeltető az adatkezelés korlátozásáról mindazokat értesíti, akikkel a korlátozással érintett adat(ok) közölve lettek.


Az adatkezelés korlátozása esetén az Üzemeltető az adatokat csak tárolja, adatkezelésre csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

– az Érintett hozzájárulása

– jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme,

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

– az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdeke.


A mennyiben az Üzemeltető az adatkezelés korlátozását fel kívánja oldani, arról az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatja.


Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás) korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.


Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult az Üzemeltető  által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben az Üzemeltető  részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- az Üzemeltető jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból az Üzemeltető  jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.


Tiltakozás joga

Önt megilleti a tiltakozás joga azokban az esetekben, amikor az adatkezelés az Üzemeltető saját, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Üzemeltető csak akkor kezelheti tovább a tiltakozással érintett adatot, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett tiltakozásban hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhet, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik, úgy a személyes adat e célból a továbbiakban nem kezelhető.


Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy az Üzemeltető által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje az alábbi esetekben:


a) amennyiben az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli az Üzemeltető,

b) amennyiben az adat Önnek az Üzemeltetővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adat egyébként a szerződést megelőző, és az Ön kérésére történt lépések eléhez szükséges.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben az Üzemeltető  részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az Üzemeltető jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból az Üzemeltető jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.


Az Üzemeltető az adathordozhatósággal érintett adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére.


Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. Az Üzemeltető nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.


Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga


Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c


Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint az Üzemeltetővel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.


Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt az Üzemeltető adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.


Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk


Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

https://edpb.europa.eu

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

Egyéb rendelkezések


Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési jogalapját nem érintik. Ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a felhasználók értesítése mellett, mely esetben az adatkezelés az ott részletezettek szerint a feltételek elfogadásának hiányában a Szolgáltatás további használatának lehetetlenülését, illetve adattörlést eredményezhet.


A Weboldal használatát az Üzemeltető a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.


1. számú melléklet

Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása


1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik

14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja

15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas

16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

 

2. számú melléklet

A főbb irányadó jogszabályok az állásra jelentkezéshez szükséges adatok adatkezelése során

°  GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

°  Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)

°  1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

°  1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről

°  Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény

°  2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

°  11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásárólKörnye, 2020. április 01.