Környe Online  -  2019 © Minden jog fenntartva!

Támogatók:

KÖRNYE ONLINE

Nyitólap Szakemberek, Vállalkozók Üzletek, boltok Vendéglátó egységek Kapcsolat
Környe Online - Impresszum Adatkezelési tájékoztató Általános Szerződési Feltételek Felhasználási Feltételek Szakemberek, Vállalkozók Üzletek, boltok Vendéglátó egységek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF rendelkezései Takács Ferenc E.V. (2851 Környe, Szőlődomb u. 1., +36302043659; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.kornyeonline.hu domain alatt elérhető Környe Online információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) szakemberként, vállalkozóként igénybe vevő szerződő fél (továbbiakban: Vállalkozó) között fennálló kapcsolat feltételeit rendezi.

A szerződés létrejötte

A szerződés a Vállalkozó Weboldalra történő önkéntes jelentkezésével jön létre. A Jelentkezés a https://kornyeonline.hu/kapcsolat.html linken elérhető Jelentkezési form kitöltésével valamint az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával jön létre.

A Szolgáltatás igénybe vevője az lehet, aki:

-  cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;

-  16. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;

-  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

Jelentkezés a weboldalon való megjelenéshez

A jelentkezés a jelentkezési form kitöltésével kezdődik. Amennyiben a Vállalkozó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, a jelentkezés nem lesz küldhető státuszú.

A jeletkezéssel a Vállalkozó kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Üzemeltető általi kezeléséhez és meghatározott körben történő nyilvánosságra hozatalához, illetve szavatolja, hogy a szükséges hozzájárulás birtokában adja meg az adatokat.

Az adatkezelés célja az Üzemeltető és a Vállalkozó között fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

A Jelentkezés típusai

Magánszemély jelentkezése;

Egyéni vállalkozó (EV) jelentkezése;

Cég (gazdasági társaság, GT) jelentkezése.

Mindhárom jelentkezés típusnál a Vállalkozó kitölti a jelentkezési form adatlapot, majd a Jelentkezem az oldalra! gombra kattint.

Cég esetében csak az adott gazdasági társaság nevét tartalmazó email címet fogad el a jelentkezés során az Üzemeltető, és a jelentkezést végző személy szavatolja, hogy jogosult a gazdasági társaság nevében a Weboldalon jelentkezni.

Az Üzemeltető a jelentkezéskor közölt adatokat ellenőrzi a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartásokkal (a továbbiakban Ellenőrzés). Amennyiben az Ellenőrzés sikeresen zárult, úgy Üzemeltető feltölti a Vállalkozó adatlapját, és erről a tényről e-mailt küld a megadott címre.

Az Ellenőrzés sikertelensége esetén az Üzemeltető kapcsolatba lép a Vállalkozóval a megadott elérhetőségeken annak érdekében, hogy tisztázódjon a kialakult helyzet.

Az Ellenőrzést követően sikertelen azonosítás esetén a megadott jelentkezési információk nem visszaállítható módon azonnal törlésre kerülnek.

A Vállalkozó a jelentkezést követően a megadott adatainak módosítását Üzemeltetőtől kérheti írásban.

Az adatlapon nyilvánosságra hozott adatok köre

-  név, cégnév;

- tevékenység megnevezése,

-  cím;

-  telefonszám;

-  e-mail cím;

-  weboldal elérhetőség;

-  közösségi oldal elérhetőség;

-  nyitvatartási idő;

-  bemutatkozó szöveg;

-  referenciaképek.

A jelentkezés általános feltételei

-  Annak megerősítése, hogy Vállalkozó az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja,

-  a megadott adatok és feltöltött dokumentumok Üzemeltető általi ellenőrzése, amelyre Üzemeltetőnek 15 munkanap áll rendelkezésére.

Az ellenőrzést követő, Üzemeltető általi feltöltést követően a Vállalkozó adatlapja láthatóvá válik a Weboldalon, a felhasználók tőle ezt követően ajánlatot kérhetnek. Az Üzemeltető általi aktiválásra nyitva álló 15 munkanapos határidő sikertelen eltelte esetén a megadott adatok további 30 nap után manuálisan törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető a Vállalkozók számára értesítő leveleket, ún. rendszerüzeneteket, illetve engedélyezés esetén hírlevelet küld e-mailben.

A jelentkezéssel létrehozott adatlap a Vállalkozó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére és nyilvános megjelenítésére szolgál. Az ott megadott adatokat Üzemeltető semmilyen a Vállalkozó által megadottól eltérő célra nem használja fel.

A Vállalkozó a jelentkezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadásra kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók nem ütköznek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, azok tartalma a valóságnak megfelelnek, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám, illetve állevél-küldés céljára nem használja, továbbá semmilyen módon nem törekszik a Szolgáltatás kijátszására, megkerülésére, annak tisztességtelen igénybevételére.

Az Üzemeltető az Ellenőrzés sikertelensége esetén, továbbá az itt rögzített szabályokat sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető tartalmakat eltávolítja. Indokolt esetben Üzemeltető törli a Vállalkozó közzétett információit és jelentkezéskor megadott adatait is.

Vállalkozó a jelentkezésével szavatolja, hogy az általa megjelölt tevékenységi körben, szakterületen szaktudással rendelkezik, és a hozzá érkező felhasználói igényeket, megbízásokat, megrendeléseket a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelentkezési felületen valós, megfelelő és hiánytalan adatokat tüntet fel.

Egy adott Vállalkozónak lehetősége van több szakmára, területre is jelentkezni.

A Weboldal használata

A jelentkezéssel és azt követő elfogadásával, majd a létrejövő adatlap a Weboldalt meglátogató felhasználók eligazodását segíti.

A Vállalkozó mindenkor köteles pontos és valós adatokat szerepeltetni a jelentkezése során, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles azt Üzemeltetővel közölni az info@bitzona.hu e-mail címen. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a Vállalkozó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Vállalkozó közzétett információit ideiglenesen vagy véglegesen zárolni/törölni.

Figyelem! Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt jelentkezés esetén, ugyanazon Vállalkozó újabb jelentkezése kapcsán a szerződéskötéstől elzárkózzon.

A Vállalkozó az elérhetőségeit kizárólag a Weboldal erre a célra fenntartott mezőjében adhatja meg.

A Weboldal működése

A jelentkezéssel a Vállalkozó egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető a Weboldal keretében nyilvánosságra hozza, és a Vállalkozó megbízza az Üzemeltetőt, hogy a közte és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Weboldal felhasználók (továbbiakban: felhasználó/k) közötti kommunikációban segítséget nyújtson.


Ajánlatkérés Vállalkozótól

A kornyeonline.hu weboldalon Vállalkozókról közölt elérhetőségi információn kérhető ajánlat a Vállalkozótól. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Vállalkozóktól kapott ajánlatok tekintetében.

Találati listában történő megjelenítés

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szakmán belüli találati lista sorrendjének kialakítására. A sorrend kialakítása véletlenszerű, nincs összefüggés a Vállalkozókkal, elvégzett munkájukkal.

Értékelés, véleménynyilvánítás

A Vállalkozótól ajánlatot kérő, illetve munkát megrendelt felhasználónak lehetősége van olyan véleménynyilvánításra is, mely nem jelenik meg a weboldalon. Ezeket az eseteket az Üzemeltető dokumentálva, a saját tárhelyén őrzi, 3 negatív vélemény esetén egyeztetést kezdeményez a Vállalkozóval a problémák tisztázására. További 2 negatív vélemény esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot Vállalkozó weboldalon történő megjelenítésének korlátozására, vagy törlésére. Az Üzemeltetőnek a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem áll módjában kiadni a Vállalkozónak a felhasználó adatait.

A felhasználói ajánlatkérés, ajánlati kötöttség, a felhasználói megrendelés elfogadásának jogkövetkezményei, elállás, jótállás és szavatosság

A Weboldal célja, hogy segítse a felhasználókat valamint a Vállalkozó a Weboldal felhasználóitól érkező, szaksegítséget igénylő megrendelésekhez (továbbiakban: Munka) jusson, és azokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a piaci standardok figyelembevételével, a szakmai etikai szabályok betartásával teljesítse, azaz a Vállalkozó piaci forgalma, és ezáltal bevételei növekedjenek.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Amennyiben a Vállalkozó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Vállalkozó köteles minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Vállalkozó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A jelen Szerződés megszűnése, a Vállalkozó elállási joga

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a jelentkezés törlésre kerülhet. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vállalkozó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a Vállalkozó megjelenését.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

A jelen Szerződés a Vállalkozó elállásával is bármikor megszüntethető. Elállás esetén a Vállakozó megjelenése a weboldalon szintén törlésre kerül.

Egyéb rendelkezések

A jelentkezéssel létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, e-mailben tájékoztatja a Vállalkozókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Vállalkozó elfogadja a Szerződés módosítását.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.

A weboldal működésével kapcsolatos problémák az info@bitzona.hu e-mail címen jelezhetők.

A Weboldal működtetése során történő adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztatóban található.

A Weboldal működésével kapcsolatos egyéb információk a Felhasználási feltételekben találhatóak.


Környe, 2020. április 01.


Adatvédelmi szakértő